algemene voorwaarden

1. Beroepsaansprakelijkheid

Advocaten KOTARSKI -VRANKEN zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid/ voor fouten in de beroepsuitoefening bij Amlin Insurance (als hoofdverzekeraar) onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies.
De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die het kantoor onderschreven heeft via de OVB, bij de NV Ethias Verzekeringen. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de advocaten in elk geval beperkt tot tweemaal het bedrag van de erelonen die aan de betreffende advocaat werden betaald.

2. Beroepsregels en gedragscodes

Het advocatenkantoor is onderworpen aan de gedragsregels en reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, afdeling Limburg(http://www.balielimburg.be [1]) en van de Nationale Orde(http://www.advocaat.be [2]).

3. Informatie en verwerking van persoonsgegevens

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haaropdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan deadvocaat. De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens (art. 4, 1) AVG), gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten(art. 10 AVG) en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens (art.9, 1) AVG) die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken (art. 4, 2)AVG) voor een of meer welbepaalde doeleinden ( het voorwerp van dedienstverlening en de taak van de advocaat zoals omschreven in deschriftelijke ereloonovereenkomst).

Onder persoonsgegevens dient begrepen te worden "alle informatie overeen geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („debetrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijkepersoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aande hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementendie kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van dienatuurlijke persoon".

Onder verwerking van persoonsgegevens dient begrepen te worden "een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan nietuitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel vandoorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen vangegevens".

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerkenmet het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, deuitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting ofinformatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van eenrechtsvordering. De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoektot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijnpersoonsgegevens aan de advocaat te richten.

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maandde cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van hetaantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2)maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijzeaangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagdeverzoek(en) van de cliënt.

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijkevergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kostenwaarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan. Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van deverwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeldheeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de)aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bijde nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel+32 (0)2 274 48 00 (telefoon)+32 (0)2 274 48 35 (fax)commission@privacycommission.be